czwartek, 10 marca 2011

Co to jest pozew sądowy ?

Pozew jest to pismo procesowe wszczynające proces cywilny, zawierające powództwo (skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego - powoda przeciwko określonej osobie - pozwanemu) oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Pozew nie musi zawierać podstawy prawnej przyszłego rozstrzygnięcia.

środa, 8 grudnia 2010

Wzór pozwu rozwodowego

Wzór pozwu
Pozew o rozwód - wzór
Sąd Okręgowy w ….miejscowość…
Wydział Cywilny

Powód: imię i nazwisko, zawód
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Pozwany: imię i nazwisko, zawód
zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu

Pozew o rozwód
Powódka w n o s i o:
1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki imię i nazwisko z domu nazwisko rodowe, z pozwanym imię i nazwisko, zawartego w dniu ………………………. roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………., nr aktu małżeństwa ……………… - z winy pozwanego imię i nazwisko,
2. Powierzenie powódce imię i nazwisko wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron imię i nazwisko urodzoną ………………………….. r. w …………………,
3. Zobowiązanie pozwanego imię i nazwisko do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniej córki stron imię i nazwisko w wysokości ………………. (słownie: …………………………) złotych miesięcznie,
4. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie
Strony zawarły związek małżeński w dniu ……………………….. roku przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ………………. Z małżeństwa tego pochodzi córka stron imię i nazwisko urodzona w dniu …………………………… r.
dowód:
- odpis aktu małżeństwa,
- odpis aktu urodzenia imię i nazwisko.
Pożycie stron początkowo układało się pomyślnie i harmonijnie. Od blisko 2 lat pozwany zmienił swoje zachowanie. Stał się konfliktowy, wybuchowy i arogancki . Zaczął w stanie nietrzeźwym późno przychodzić do domu, a zdarzało się, iż przez kilka dni przebywał poza domem.
W czasie swej bytności w domu urządzał awantury bez żadnego powodu, podczas których wyzywał powódkę wulgarnymi słowami. Często też sytuacje takie zdarzały się, gdy był pod wpływem alkoholu. Kilka razy w trakcie awantur uderzył powódkę.
Nieporozumienia te są w zasadzie niewytłumaczalne, gdyż powódka nie daje powodu do ich wszczynania. Jedynym wytłumaczeniem jest to, iż pozwany związał się z inną kobietą. Powódka widziała pozwanego kilkakrotnie z młodą atrakcyjną kobietą w restauracji, kinie oraz na ulicy. O bliskich stosunkach pozwanego z tą kobietą powiedzieli powódce znajomi i sąsiedzi.
dowód:
- zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
- zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Od prawie roku strony nie utrzymują stosunków cielesnych. Pozwany nie dąży do zbliżenia cielesnego, tłumacząc się tym, że już nic nie czuje do powódki poza odrazą. Takie postępowanie pozwanego sprawiło, że strony zerwały więzi gospodarcze. Wprawdzie mieszkają w jednym mieszkaniu, jednakże jedzą oddzielnie i oddzielnie zaopatrują się w artykuły spożywcze. Pozwany zaprzestał też łożenia na utrzymanie domu. Z jego winy doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego stron.
dowód:
- przesłuchanie stron.
Pozwany źle traktuje córkę stron 16-letnią imię i nazwisko. Źle się do niej odnosi, wyzywa ją słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, ma do niej pretensje, że podczas awantur wszczynanych przez niego staje po stronie powódki. Pozwany wydziela na utrzymanie małoletniej córki niewystarczające środki pieniężne ok. ………. złotych miesięcznie. Pozwany w obecności innych osób oświadczył, że nie zależy mu na kontaktach z córką imię i nazwisko, której nie uważa za swoje dziecko.
dowód:
- przesłuchanie stron,
- zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu,
- zeznania imię i nazwisko, zam. miejscowość, ulica numer domu, lokalu
Między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Utrzymanie tego związku nie leży w interesie społecznym i indywidualnym stron. Rozwód leży też w interesie dziecka stron, gdyż spowoduje, iż ojciec dziecka zaprzestanie agresji wobec własnej córki. Rażąco naganny stosunek pozwanego do dziecka stron uzasadnia powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad nią.
Powódka pracuje jako pielęgniarka w Przychodni Rejonowej z zarobkiem …….. złotych miesięcznie. Pozwany prowadzi z innymi osobami firmę budowlaną i osiąga wysokie dochody w granicach ………………. złotych miesięcznie. Strony posiadają dwa samochody osobowe oraz działkę gruntu z domkiem rekreacyjnym nad Jeziorem Sławskim. Nie zawierały żadnej umowy małżeńskiej.
dowód:
- zaświadczenie o zarobkach powódki,
- przesłuchanie stron.
W tym stanie rzeczy żądania pozwu są uzasadnione.
podpis powódki
Załączniki:
1. Odpis aktu małżeństwa,
2. Odpis aktu urodzenia imię i nazwisko,
3. Zaświadczenie o zarobkach powódki,
4. Odpis pozwu z ww. odpisami załączników.

pozwy

pozwy